Tips voor gebruik

  1. Kies op de homepagina een gemeente en eventueel een wijk.
  2. Kies een achtergrond: totale bevolking, (niet-)westerse migratieachtergrond of geen migratieachtergrond. In de verschillende profieltaarten ziet u in kleuren hoe de gekozen gemeente of wijk scoort op de verschillende thema’s. De schaal rood – groen geeft aan of de cijfers gunstiger of ongunstiger zijn t.o.v. het gemiddelde en de blauwe kleur geeft aan in hoeverre de cijfers lager of hoger zijn dan het gemiddelde.
  3. Kies een taartpunt met een thema en rechts verschijnt een tabel met cijfers.
  4. Klik op het thema in de tabel en u gaat naar het ‘dashboard’ met meer informatie. Hier kunt u ook gemeenten of wijken binnen de gemeente vergelijken.
  5. Als u op een grafiek klikt en daarna links op ‘meer details’, kunt u de cijfers verder uitsplitsen, bijvoorbeeld naar een groep met een specifieke migratieachtergrond.
  6. Onderaan de homepagina vindt u de rubriek ‘Maak hier een rapport’. U kunt voor een bepaalde gemeente of wijk, voor een groep met een bepaalde migratieachtergrond een rapport laten maken.

Doel

Het doel van de KIS wijkmonitor is het op één plek weergeven van cijfers over diversiteit, integratie en participatie aan de hand van een aantal indicatoren naar migratieachtergrond. Daarmee geven wij gemeenten en andere geïnteresseerden inzicht in de leefomstandigheden en de verschillen in leefomstandigheden tussen groepen. Deze monitor is een voortzetting van de buurtmonitor zoals die de afgelopen jaren door het ministerie van SZW werd gepresenteerd via buurtintegratie.nl. Naast demografische informatie zijn per wijk/buurt of gemeente gegevens beschikbaar over de bevolkingssamenstelling en over de thema’s:

  • Wonen & Leefomgeving
  • Onderwijs, Arbeid & Inkomen
  • Veiligheid
  • Zorg & Welzijn.

Voor deze onderwerpen zijn cijfers te vinden voor heel Nederland, de gemeente of de wijk. Het is mogelijk om vergelijkingen te maken tussen groepen mensen met verschillende achtergronden. Wij zijn daarvoor afhankelijk van de gegevens die het CBS beschikbaar stelt en maken onderscheid tussen mensen met een westerse migratieachtergrond, een niet-westers migratieachtergrond en zonder migratieachtergrond. Relevante verschillen binnen deze categorieën blijven daarbij buiten beeld. Waar dat mogelijk is, kan wel worden ingezoomd op 11 groepen binnen die categorieën. In de zomer van 2021 worden ook de groepen uit vluchtelingenlanden en Oost-Europa uitgesplitst.

Wij volgen de discussie nauwgezet over de wijze waarop migratieachtergrond het beste geregistreerd en zo nodig geclusterd kan worden. Afhankelijk van de ontwikkelingen de komende jaren kan dit leiden tot aanpassingen in de monitor.

Mogelijkheden en beperkingen

De informatie in de KIS Wijkmonitor is gebaseerd op centraal geregistreerde gegevens. Dit heeft voordelen en nadelen. Een voordeel is voor iedere wijk dezelfde informatie weergegeven kan worden en dat er vergelijkingen kunnen worden gemaakt. Een nadeel is dat bepaalde onderwerpen ontbreken, zoals cijfers over het gebruik van gezondheidszorg en het welzijn van inwoners. Voor deze onderwerpen bestaan er geen eenduidig geregistreerde cijfers met aandacht voor migratieachtergrond op wijkniveau en deze kunnen dus ook niet worden opgenomen in de KIS Wijkmonitor.

Het presenteren van cijfers over groepen roept altijd de vraag op of verschillen al dan niet gunstig zijn. Wat is de norm? Cijfers zijn niets meer dan cijfers. Ze geven een eerste beeld en kunnen als signaal fungeren. Vaak zal verdieping en duiding nodig zijn: hoe zijn de verschillen te verklaren, zijn de verschillen reden tot bezorgdheid en wat betekent dit voor beleid en praktijk? Het gaat om ‘tellen en vertellen’. Om de KIS wijkmonitor in de praktijk van betekenis te laten zijn, is altijd nadere duiding en verdieping nodig. Van belang bij het gebruik van de cijfers in de monitor is te beseffen dat er niet automatisch een directe relatie kan worden gelegd tussen het presteren op een bepaalde indicator en het hebben van een (bepaalde) migratieachtergrond. Met andere woorden, het hebben van een (bepaalde) migratieachtergrond is lang niet altijd de verklaring voor een bepaald cijfer. Het is daarom nodig meerdere relevante indicatoren per groep te bekijken om tot betekenisvolle duiding in de context van de lokale situatie te kunnen komen.